Informacje dla jadących na obóz taekwon-do w Zwierzyńcu

Informacje dla jadących na obóz taekwon-do w Zwierzyńcu

W rozwinięciu artykułu znajdują się ważne informacje dla wyjeżdżających na obóz taekwon-do do Zwierzyńca.

DO KIEDY WPŁACIĆ RESZTĘ PIENIĘDZY ZA OBÓZ?

Pozostałą część należności za obóz (800 zł) należy przelać do 1 lipca na konto:

L U B E L S K A S Z K O Ł A T A E K W O N – D O

 1. Jutrzenki 10/59, 20-538 Lublin

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. ODDZIAŁ W LUBLINIE

14 2030 0045 1110 0000 0159 4630

Potwierdzenie przelewu proszę przekazać w dniu wyjazdu pani Izie.

KIEDY WYJAZD I KIEDY POWRÓT Z OBOZU?

Wyjazd: 14.07.2015 r. (wtorek) – wyjazd autokarem z Dworca Gł. PKP w Lublinie o godz. 11.30 UWAGA!!! Na stacje PKP w Lublinie rodzice dowożą obozowiczów na własną rękę.

Powrót: 26.07.2015 r. (niedziela) – powrót autokarem do Lublina na Dworzec Gł. PKP o godz. 11.30

UWAGA!!! Ze stacji PKP w Lublinie rodzice odbierają obozowiczów na własną rękę.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA OBÓZ?

Uczestnicy obozu koniecznie zabierają:

 dokument potwierdzający tożsamość (np. legitymacja szkolna)

 dobok

 spodnie dresowe

 spodenki

 obuwie sportowe

 klapki

 kąpielówki lub strój kąpielowy

 kurtkę przeciwdeszczową

 ciepły polar lub sweter

 dużą ilość koszulek, skarpetek i bielizny

 inne części garderoby jak spodnie, koszule itp. – wedle uznania

UWAGA!!! Wszystkie urządzenia elektroniczne jak telefony, laptopy, tablety, gry itp. oraz inne rzeczy kosztowne obozowicze biorą na własną odpowiedzialność.

Pieniądze na drobne wydatki można w dniu wyjazdu na obóz złożyć w depozyt do pani Izy, która później w czasie trwania obozu będzie przekazywać określone kwoty danemu uczestnikowi (po wcześniejszym sygnale telefonicznym od rodzica).Telefon do pani Izy: 793 372 996

CZY NA OBOZIE MOŻNA ZDAWAĆ NA KOLEJNY STOPIEŃ?

Na obozie będzie możliwość zdawania na kolejny stopień w taekwon-do. Jednak każdy, kto chciałby tam zdawać musi wcześniej poprosić o zgodę swojego trenera (p. J. Bigosa). Koszt egzaminu nie jest wliczony w cenę obozu (pieniądze należy wziąć ze sobą).

INNE INFORMACJE

Niektórzy rodzice ubiegają się o dofinansowanie z zakładowego funduszu socjalnego. Każdy kto będzie w tym celu potrzebował rachunek za obóz, proszę aby przed wyjazdem przekazał pani Izie kartkę z danymi, które mają znaleźć się na rachunku. Jeśli ktoś będzie potrzebował pisemnego poświadczenia o uczestnictwie dziecka w obozie niech taką informację również dopisze na w/w kartce.

Jednocześnie bardzo proszę rodziców najmłodszych obozowiczów o przeprowadzenie pogadanki na temat przestrzegania regulaminu obozu, a w szczególności:

Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:

 1. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, w szczególności porannego wstawania oraz ciszy nocnej).
 2. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.

III. Brania czynnego udziału w zajęciach sportowych.

 1. Wykonywania poleceń kadry obozu: trenerów, wychowawców, ratownika.
 2. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie, podczas kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.
 3. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego
  w ośrodku.

VII. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie

VIII. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.

Uczestnikom obozu zabrania się:

 1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.
 2. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających.

III. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.

 1. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
 2. Samowolnej kąpieli, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru. Szczegółowo kwestie kąpieli reguluje Regulamin Kąpieli.
 3. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano.

VII. Wynoszenia naczyń ze stołówki.

VIII. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.

 1. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
 2. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:

 1. nagana udzielona przez opiekuna lub kierownika obozu
 2. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów

W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń.

Napisz do nas przez MESSANGERA