Regulamin i cennik egzaminów na stopnie szkoleniowe CUP

Regulamin przeprowadzania egzaminów na stopnie szkoleniowe (CUP) w Dęblińskiej Szkole Taekwon-do (obowiązuje od 1.01.2022r)

 I. Dopuszczenie do egzaminu na stopnie szkoleniowe TKD

 1. Dopuszczenia trenującego do egzaminu dokonuje instruktor prowadzący, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • poziom technicznego opanowania materiału na dany stopień taekwon-do;
 • stopień zaangażowania podczas regularnych treningów;
 • czas jaki upłynął od ostatniego egzaminu;
 • frekwencję na treningach od czasu ostatniego egzaminu.
 1. O dopuszczeniu do egzaminu informowany jest zarówno trenujący, jak i jego rodzic/opiekun prawny.
 2. Dopuszczenie do egzaminu nie jest równoznaczne z koniecznością przystępowania do egzaminu – egzaminy nie są obowiązkowe.
 3. Potwierdzeniem woli przystępowania do egzaminu jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej wg cennika egzaminacyjnego zamieszczonego na dole regulaminu, w terminie wyznaczonym w stosownym komunikacie o egzaminie.

 

 II. Egzamin na stopnie szkoleniowe TKD

 1. Stopień szkoleniowy można uzyskać tylko i wyłącznie w drodze egzaminu.
 2. Egzamin przeprowadza się zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na poszczególne stopnie szkoleniowe.
 3. Zdający na 4 cup (niebieski pas) lub wyższy stopień, zobowiązani są przygotować na egzamin deski sosnowe o wymiarze 30cm na 30 cm i grubości:
 • 1 cm (zdający do 12 roku życia)
 • 1,5 cm (zdający do 18 roku życia)
 • 2 cm (zdający pełnoletni)

w ilości określonej w wymaganiach egzaminacyjnych na konkretny stopień.

 1. Egzamin na stopnie szkoleniowe przeprowadza egzaminator upoważniony przez Ogólnopolską Organizację Taekwon-do ITF (Instruktor Międzynarodowy Taekwon-do ITF).

 

III. Częstotliwość przeprowadzania egzaminów

 1. Egzaminy na stopnie uczniowskie przeprowadzane są maksymalnie dwa razy w roku.
 2. Prawo do trzeciego egzaminu w roku uzyskuje się z chwilą odbycia obozu szkoleniowo-technicznego taekwon-do (ale maksymalnie do stopnia 5 cup – półniebieskiego pasa)

 

 IV. Zakres promocji

 1. Standardowo prawidłowo odbyty egzamin daje promocję o 1 kup (jeden stopień).
 2. Zawodnik może uzyskać promocję o 3 kup (trzy stopnie) w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać tylko jeden raz i jedynie w zakresie stopni do 6 kup (do zielonego pasa).
 3. Zawodnik może uzyskać promocję o 2 kup (2 stopnie) w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać nie więcej niż 3 razy lub nie więcej niż 2 razy w przypadku, gdy wcześniej otrzymał już promocję o 3 kup.
 4. Promocje nadana w wyniku przeprowadzenia dodatkowego (obozowego) egzaminu nie mogą być wyższe niż o 1 kup.
 5. W przypadku, gdy poziom techniczny zdającego drastycznie lub wyraźnie odbiega od poziomu jaki powinien spełniać posiadający dotychczas stopień, egzaminator może nałożyć zakaz odbywania następnego egzaminu.
 6. W przypadku, gdy zawodnik zdaje egzamin poza swoim macierzystym klubem, musi uzyskać zgodę od swojego trenera prowadzącego.

 

 V. Dokumenty potwierdzające nadanie stopnia szkoleniowego TKD

 1. Egzaminator sporządza i podpisuje protokół z przebiegu egzaminu, w którym potwierdzone są wyniki egzaminu. W terminie dwóch tygodni od daty egzaminu, przesyła protokół do Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF wraz z należnymi opłatami za certyfikaty.
 2. Dokumentem stwierdzającym uzyskanie stopnia 10 cup (biały pas) jest wydana przez Ogólnopolską Organizację Taekwon-do ITF Legitymacja Członkowska.
 3. Dokumentem stwierdzającym uzyskanie stopni szkoleniowych od 9 cup (półżółty pas) do 1 cup (półczarny pas) jest odpowiedni certyfikat wydany przez Ogólnopolską Organizację Taekwon-do ITF na podstawie protokołu egzaminacyjnego.
 4. Na podstawie otrzymanego certyfikatu potwierdzającego nadanie stopnia, instruktor prowadzący dokonuje odpowiedniego wpisu w Legitymacji Członkowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Taekwon-do ITF trenującego.

 

VI. Cennik egzaminacyjny na stopnie szkoleniowe

Opłaty egzaminacyjne dla awansu o jeden stopień wynoszą:

 • od 10 cup (biały pas) do 6 cup (zielony pas) – 60zł/stopień
 • od 5 cup (półniebieski pas) do 3 cup (półczerwony pas) – 70zł/stopień
 • od 2 cup (czerwony pas) do 1 cup (półczarny pas) – 80zł/stopień

W przypadku awansu o więcej niż jeden stopień opłaty odpowiednio sumują się jak w tabeli poniżej.

Napisz do nas przez MESSANGERA